Samhällsansvar

 

Företagsansvar

 


Som en ledande distributör i Norden har vi ett
stort ansvar för miljön och kvaliteten. Vi
ska kontinuerligt säkerställa en hållbar utveckling i allt vi gör.

 

ISO-certifiering

 

CBK har under de senaste åren ökat fokus på hållbar utveckling och socialt ansvar och etablerat detta som en viktig grundsten i företagskulturen. År 2020 certifierade vi oss inom kvalitets- och miljöledning enligt ISO-standarderna 9001 och 14001. I september 2020 erhöll vi certifikaten från revisionsbyrån RISE, och recertifiering är planerad till juni 2023.

 

De viktigaste orsakerna till att vi har valt att införa och certifiera ett ledningssystem för kvalitet och miljö är för att säkerställa lönsamhet, hållbarhet och stabilitet, samt förebygga risker och minska kostnaderna för kvalitetsbrister. Detta speglar vårt åtagande och önskan att bidra till en hållbar samhällsekonomisk utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö, Socialt och Styrning (ESG)

 

CBK definierar ESG som en del av vårt ISO-arbete relaterat till kontinuerlig förbättring av frågor som rör miljö, sociala och styrningsaspekter som är relevanta för vår bransch och verksamhet, samt att vara en bra arbetsplats. I vår ESG-rapport för 2023 kommer du att hitta mer information om våra många initiativ och riktlinjer som en ansvarsfull distributör.

 

Klicka här för att läsa mer om CBK och ESG.

 

Miljö - ISO 14001

 

I CBK Distribution är miljöhänsyn ett viktigt fokusområde. Vi strävar efter att vara ett ansvarsfullt företag med fokus på kontinuerlig hållbarhet. Detta uppnår vi genom att titta på den totala miljöpåverkan från råmaterialutvinning via produktion, användning, avyttring och transport. På detta sätt ska våra hållbara produkter möjliggöra en mer hållbar livsstil.

 

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med miljön som en integrerad del av vår dagliga verksamhet. Vi arbetar ständigt med att genomföra miljövänliga inköp och ställer lika höga krav på våra producenter och leverantörer som vi gör på oss själva. Vi arbetar målinriktat med att säkerställa att de produkter vi köper innehåller en hållbar design med fokus på återanvändbara material och livslängd, fabriksarbetarnas arbets- och miljöförhållanden, minimal plast och avfall samt den kortaste och mest miljövänliga transporten till Norge. Miljöansatsen måste övervakas kontinuerligt och förbättras där det är möjligt. För att säkerställa att CBK Distribution's miljöpolicy förankras i företaget har vi fastställt följande 5 miljögrundpelare:

 

Miljövänliga och hållbara produkter

Vi söker kontinuerligt efter de mest miljövänliga produkterna och ser till att de har en hållbar livscykel.

 

Minimala utsläpp

Vi arbetar ständigt med att begränsa utsläpp till mark, luft och vatten.

 

Avfallshantering

Vi fokuserar hela tiden på att minimera avfall på våra arbetsplatser och har etablerat goda rutiner för avfallshantering både på lager och i våra kontorslokaler.

 

Kontinuerlig förbättring

Vi fokuserar på prestandaförbättringar baserat på kompetensutvecklingsåtgärder, framtida revisioner, avvikelsehantering och återkopplingar med utgångspunkt i våra miljögrundpelare.

 

Uppfylla gällande myndighetskrav och andra krav från intressenter

Vi ska alltid se till att vi följer gällande krav från myndigheter och krav från intressenter.

 

Kvalitet - ISO 9001

 

Nöjda kunder är vår främsta prioritet.

 

Kvalitet är grunden för den övergripande framgången för vår verksamhet. Att skapa värde för våra kunder, och andra intressenter, är det ultimata målet för vårt företag. Vi fokuserar på långsiktiga samarbeten, och strävar efter att erbjuda lönsamma produkter och lösningar som gör det enkelt att vara kund hos oss. Genom att kontinuerligt erbjuda produkter och tjänster som överträffar kundens förväntningar kommer vi att bygga ett inspirerande företag, och uppnå en hög nivå av förtroende för allt vi gör. Själva kvalitetsarbetet måste hållas under ständig övervakning och vid behov förbättras. Att implementera ett kvalitetsledningssystem är ett strategiskt beslut som fattats i vår organisation.

 

Det kommer också att bidra till att upprätthålla och kontinuerligt förbättra våra kvalitetsprinciper:

 

  • Kvalitet är förankrad i företagets värderingar och kultur.
  • Kvalitet är allas ansvar!
  • Kvalitet skapar värde.

 

För att säkerställa att CBK Distribution:s kvalitetspolicy är förankrad i företaget har vi fastställt följande mål:

 

  • Leverera produkter i tid och som uppfyller avtalade specifikationer och krav för att tillgodose kundbehov och uppnå hög kundtillfredsställelse.
  • Uppfylla gällande myndighetskrav.